Algemene voorwaarden

 

Aanmelding bij Fitland

1. Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient u een geldige legitimatie en recente bankpas te overleggen.

2. Bij het afsluiten van een lidmaatschap met een looptijd van 52 weken of langer heeft u voorafgaand een kosteloze bedenktijd van 14 dagen, waarin u het abonnementkunt annuleren. Wanneer binnen 14 dagen geen schriftelijke opzegging binnenkomt zal op dag 15, de ingangsdatum van het contract, het contract automatisch van start gaan.

3. Bij het afsluiten van een lidmaatschap van 52 weken of langer geldt een prijsvoordeel. Verlengen van meer jarencontracten dient altijd aansluitend te zijn aan het voorgaande abonnement.

4. Bij een 1 keer per week abonnement is de datum van inschrijving de peildatum. Het lid heeft 52 weken de tijd om 52 keer, of bij meerjarencontract 104 weken om 104 keer te komen sporten. Op de peildatum vervallen de sportbeurten en begint de telling opnieuw.

5. Bij jeugd, scholieren en studenten abonnementen worden de tarieven automatisch aangepast wanneer de leeftijdsgrens voor die categorie overschreden wordt.

6. Bij het afsluiten van een gezinsabonnement dienen alle gezinsleden woonachtig te zijn op hetzelfde adres. Gezinsleden tekenen bij inschrijving of omzetting voor 52 weken, de hoofdbetaler tekent, wanneer zijn contractperiode op dit moment minder bedraagt dan 52 weken, voor dezelfde periode.

7. Lidmaatschap abonnementen zijn overdraagbaar. Voor de voorwaarden kunt u terecht bij de receptie.

Betalingsvoorwaarden

8. Het lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.

9. Wanneer u uw lidmaatschap betaalt via automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag eenmaal per 2-weken afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.

10. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Bij een niet tijdige betaling wordt u een nota toegezonden en zal Fitland nogmaals proberen het bedrag te incasseren. Na een tweede aanmaning zal de vordering in handen gesteld worden van een incassobureau. De buitenrechtelijke incassokosten en rente hiervan komen voor uw rekening. Toegang kan geweigerd worden bij het in gebreke blijven van de betaling.

11. Tarieven worden jaarlijks per 1 september aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer, bepaald door de algemene prijsindexdiensten m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413).

12. Fitland behoudt zicht het recht om prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

13. De locatie waar u het meest frequent traint is de locatie waar uw betaling ook dient plaats te vinden.

14. Bij opzegging dienen eventuele tegoeden op de toegangspas opgemaakt te worden, deze worden niet teruggegeven. Beëindiging of tijdelijke stopzetting van lidmaatschap

15. Het lidmaatschap geldt voor de overeengekomen contractperiode. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Zonder opzegging na de contractperiode loopt het contract voor onbepaalde tijd door met een opzegtermijn van vier weken (dit kan max. 6 dagen afwijken i.v.m. betaaldag). Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch. Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk of online plaats te vinden. Na opzegging van uw lidmaatschap kunt u geen aanspraak maken op eerder betaalde registratiekosten of enige andere tegoeden. U ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.

16. Wanneer uw lidmaatschap is opgezegd, bent u bij herinschrijving binnen een jaar geen registratiekosten verschuldigd. Na een jaar echter wel.

17. Bij het tijdelijk stopzetten van uw lidmaatschap, alleen per vier weken mogelijk (na de 4 weken kan dit termijn verlengd worden met steeds een periode van 2
weken), betaalt u altijd i.p.v. uw normale weektarief een rustend lidmaatschap tarief. U kunt in deze periode niet sporten en geen gebruik maken van de wellness.
Indien u het lidmaatschap laat rusten en nog in uw contractperiode zit, wordt uw contractperiode met de rustperiode verlengd. Het abonnement kan voor maximaal 52 weken in rust gezet worden. Wanneer u eerder start dan de opgegeven rustperiode dan zal het volledige weekbedrag, naast het reeds betaalde rustende lidmaatschap, in rekening gebracht worden. Het in rust zetten van uw lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden. U ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is. Tijdelijk stopzetten in combinatie met een Wellness abonnement geldt altijd voor beide abonnementen en voor beide dient een rustend lidmaatschap betaald te worden.

18. Tijdelijk stopzetten in combinatie met een gezinsabonnement is mogelijk, echter geld dit voor het hele gezin.

19. Bij een blessure, ziekte of zwangerschap loopt de betaling altijd minimaal 26 weken door en krijgt u de periode die u afwezig bent geweest, en betaald heeft, erbij als
u weer start met sporten / wellness. De eerste 7 ziektedagen zijn voor eigen risico. Het tijdelijk stopzetten van uw abonnement in verband met blessure, ziekte of zwangerschap
dient schriftelijk plaats te vinden. U ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.

20. Tijdelijk stopzetten vanwege een blessure, ziekte of zwangerschap in combinatie met een gezinsupgrade is mogelijk, echter loopt het basis abonnement altijd door
wanneer één of meerdere gezinsleden blijven sporten. Bij een upgrade met 2 of 3 personen waarvan 1 persoon ziek is worden geen dagen toegekend. Zie voorwaarden
punt 20.

Trainingsmogelijkheden

21. Sporten op een andere Fitland vestiging is mogelijk. Bij trainen op een andere locatie dan ingeschreven dient men te allen tijde een legitimatie en toegangspas mee te nemen.

22. Tijdens de schoolvakanties geldt een aangepast rooster, dit wordt tijdig bekend gemaakt. Gedurende de schoolvakanties zijn er geen jeugdlessen.
23. Fitland behoudt zich het recht de roosters te allen tijde te wijzigen.

Aansprakelijkheid

24. Fitland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training, cursus en/of het verblijf bij Fitland.

25. Fitland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door het gebruik van de zonnebank. Wij raden u dringend aan om oogdopjes en geschikte zonnecrème
te gebruiken. Het gebruik van de zonnebank is toegestaan vanaf 18 jaar. U dient voor uw eerste gebruik van de zonnebank een huidanalyse te hebben ingevuld bij de receptie.

26. Fitland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door squash. Wij raden u dringend aan tijdens het squashen gebruik te maken van een beschermende bril.

27. Fitland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door het gebruik van zelf meegenomen opgietmiddelen of dergelijke, die op de kachel van de sauna worden
gegooid. Fitland stelt water vermengd met geur ter beschikking.

28. Fitland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van kleding of andere eigendommen.

29. U dient kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een kluisje op te bergen. Het is niet toegestaan tassen of jassen mee te nemen in de trainingsruimte.
Het gebruik van kluisjes is voor eigen risico. Fitland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een kluisje ontvreemd zijn. Na uw training dient u om hygiënische redenen uw eigendommen uit het kluisje te verwijderen. Het is niet toegestaan goederen in uw kluisje achter te laten. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden één maand bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.

30. Kinderen jonger dan 13 jaar hebben geen toegang tot de fitnessruimte. Kinderen tussen 13 en 16 jaar mogen de fitnessruimte alleen betreden onder begeleiding van
een volwassene. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendommen van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de fitnessruimte, is
voor eigen risico.

31. Fitland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan tijdens of als gevolg van de kinderopvang.

32. De lockers mogen in geval van reden tot verdenking van onregelmatigheden zonder enige toestemming van wie dan ook geopend worden.

33. Fitland behoudt zich eveneens het recht om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren c.q. het abonnement te beëindigen zonder teruggave van enige betalingen.

34. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, onder invloed van drank, drugs, medicijnen of doping aangeduide middelen.

Overig

35. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. De huisregels liggen ter inzage bij de Fitland receptie.

36. Fitland behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van te voren bekend gemaakt.

37. De ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Basis” (www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingsconvenant.

38. Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen, of als doping aangeduide
middelen.

39. De persoonsgegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor
commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Contact: Fitland Real Fitness | Hoogveldseweg 1 | 5451 AA Mill | info@fitland.nl | 0485 45 50 00