Bij Fitland gelden onze algemene voorwaarden. Bij aanvang van het lidmaatschap gaat ieder lid met deze algemene voorwaarden akkoord.

Artikel 1 Definities

 1. Fitland: Fitland vestiging zoals vermeld op het inschrijfformulier met wie de Overeenkomst is gesloten.
 2. Member/Bedrijfsmember: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Membership aangaat met betrekking tot sportactiviteiten.
 3. Sport(activiteiten): diensten gericht op lichamelijke en/of geestelijke activiteiten.
 4. Membership: Overeenkomst tussen Fitland en de Member ter zake van Fitness. Dit betreffen sportabonnementen en additionele diensten (zoals groepslessen, wellness, etc.).
 5. Bedrijfsmembership: het Membership is middels een overkoepelende bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van de Member.
 6. Ondernemer: Fitland

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Memberships en Bedrijfsmemberships betreffende sport, die tussen Fitland en de Member worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Het aanbod van Fitland wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Fitland aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Het aanbod omvat ten minste:
  a. De vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
  b. de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  c. de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  d. de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  e. de tarieven voor het membership. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  f. de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  g. de huisregels.
 3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Member mogelijk te maken.
 4. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 5. Bij het afsluiten van een familie membership dienen alle deelnemers woonachtig te zijn op hetzelfde adres.
 6. Sporten op een andere Fitland vestiging is mogelijk. Bij trainen op een andere locatie dan ingeschreven dient men ten alle tijden een legitimatie en toegangspas mee te nemen.
 7. Tijdens de schoolvakanties en/of feestdagen kan er sprake zijn van een aangepast rooster, dit wordt tijdig bekend gemaakt.
 8. Gedurende de schoolvakanties is het mogelijk dat er geen jeugdlessen zijn.
 9. Fitland behoudt zich het recht de roosters ten alle tijden te wijzigen.

Artikel 4 Het Membership

Het Membership komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Dit kan via een inschrijfformulier op de vestiging of middels accordering van de inschrijving online via de website.

Artikel 5 Bedenktijd

 1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Member de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Member eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.
 2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Member heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Member, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.

Artikel 6 Duur en beëindiging

 1. Het Membership dient te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één kalendermaand tegen het einde van de membershipsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan ten alle tijden worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 2. De Onderneming behoudt zich eveneens het recht voor om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren c.q. het Membership te beëindigen.
 3. Tussentijdse opzegging door de Member is mogelijk indien: 
  a. de Member schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Member niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de sportactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau binnen 30 kilometer reisafstand (op google maps) van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
  b. het voor de Member als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de membershipsperiode gebruik te maken van de sportactiviteiten.
  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 4. Het Membership dient schriftelijk te worden opgezegd. De opzegtermijn is één kalendermaand.
 5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is Fitland gerechtigd om de bijdrage over de verstreken membershipsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) membershipsbijdrage en/of het inschrijfgeld.
 6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 bestaat er voor de Member een bevriezingsmogelijkheid. Als de Member gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de sportactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Bevriezing van een Membership is mogelijk voor minimaal één maand en voor maximaal drie maanden. Het bevriezen van het Membership dient schriftelijk vooraf plaats te vinden. De Member ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.
 7. Tussentijdse opzegging door Fitland is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  a. de Member een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke huisregels schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  B. de Member zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Fitland of jegens een contractant van Fitland.
  Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Fitland aantoonbaar geleden schade.
 8. Als Fitland haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Fitland mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn.
 9. Eventuele tegoeden op de Fitland toegangspas dienen binnen 2 jaar na beëindiging van het Membership opgemaakt te worden, deze worden niet teruggegeven bij beëindiging van het Membership. De tegoeden zijn niet gebonden aan een actief Membership.
 10. De Member heeft de mogelijkheid om één keer per jaar voor een periode van maximaal twee maanden haar Membership te bevriezen. Bij het tijdelijk stopzetten van het Membership, alleen per maand mogelijk, betaalt de Member altijd i.p.v. het tarief behorende bij het Membership een rustend membership tarief. De Member kan in deze periode niet sporten en geen gebruik maken van de wellness. Als de Member het Membership laat rusten en nog in de contractperiode zit, wordt de contractperiode met de rustperiode verlengd. Het in rust zetten van het Membership dient schriftelijk vooraf plaats te vinden. De Member ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.
 11. Tijdelijk stopzetten in combinatie met een wellness abonnement geldt altijd voor beide abonnementen en voor beide dient een rustend membership betaald te worden.
 12. Tijdelijk stopzetten van een familie upgrade is niet mogelijk.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door Fitland vier weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor diensten m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413). Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd. Dit kan niet resulteren tot ontbinding van het Membership.
 4. Ook heeft de organisatie de mogelijkheid om bij extreme prijsstijgingen in de markt de tarieven aan te passen. 
 5. Wanneer de leeftijdsgrens bij bepaalde Memberships overschreden wordt, zal het Membership automatisch worden aangepast.
 6. Wanneer bij een partnerdeal de hoofdbetaler opzegt, zal het tarief van de partner die lid blijft automatisch worden aangepast naar het reguliere tarief.
 7. Fitland houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 8. Als de Member op meerdere locaties van Fitland traint, dient het Membership te worden afgesloten op de locatie met de meeste bezoeken per maand.

Artikel 8 Verplichtingen van Fitland

 1. Fitland staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het Membership.
 2. Fitland onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Fitland staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. Fitland zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Onderneming zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: ‘NL Actief certificering’ waaronder ook het dopingconvenant.
 6. Fitland treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van een Member.

Artikel 9 Verplichtingen van een Member

 1. Een Member houdt zich aan de door Fitland gegeven instructies en de huisregels. Deze zijn beschikbaar op de website.
 2. De Member dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Fitland.
 3. Een Member dient de aanwijzingen van de Fitland c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Member niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Member niet bekend is. Als de Member niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient de Member dit aan Fitland kenbaar te maken, zodat Fitland uitleg kan geven.
 4. Het is een Member niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is een Member niet toegestaan te roken in de door Fitland beschikbaar gestelde accommodaties.
 6. De Member dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

 1. Fitland kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden.
 2. Members kunnen geen rechten ontlenen uit wijzigingen die door de Rijksoverheid (of wet) worden opgelegd en die door de Onderneming toegepast moeten worden. Fitland zal in het geval van wijzigingen ten alle tijde een alternatief aanbod bieden om bewegen binnen en/of buiten de club mogelijk te blijven maken.

Artikel 11 Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Member een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Als het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Fitland is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

 1. Het Membership dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 2. Wanneer u uw Membership betaalt via automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag eenmaal per twee weken, eenmaal per vier weken of maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 3. Bij niet tijdige betaling is de Member van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Fitland schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Fitland gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Fitland bevoegd om de Member de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 5. Als de Member niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Fitland bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Fitland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaand tijdens de training en/of het verblijf bij Fitland.
 2. Fitland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door squash of padel. Wij raden u dringend aan tijdens het spelen gebruik te maken van een beschermende bril.
 3. Fitland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door het gebruik van zelf meegenomen opgietmiddelen of dergelijke, die op de kachel van de sauna worden gegoten. Fitland stelt water vermengd met geur ter beschikking.
 4. Fitland is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Fitland maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 5. Kinderen jonger dan 13 jaar hebben geen toegang tot de fitnessruimte. Kinderen tussen 13 en 16 jaar mogen de fitnessruimte alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendommen van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de fitnessruimte, is voor eigen risico.

Artikel 14 Klachten

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De Member dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Member de gebreken heeft geconstateerd - bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem ver-wacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voor-zien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Member zijn rechten ter zake verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Member bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Member een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Artikel 15 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Members worden enkel en uitsluitend voor administratieve en commerciële doeleinden binnen Fitland gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 16 Overig

Fitland behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden één maand van tevoren bekend gemaakt.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle Memberships en Bedrijfsmemberships waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatste gewijzigd op 1 augustus 2022.

Blijf op de hoogte van Fitland

Meld je aan voor de nieuwsbrief