Bij Fitland gelden onze algemene voorwaarden. Bij aanvang van het lidmaatschap gaat ieder lid met deze algemene voorwaarden akkoord.

Artikel 1 Definities

 1. Fitland: de lokale Fitland vestiging zoals vermeld op het inschrijfformulier met wie de Overeenkomst is gesloten.
 2. Lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Lidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 3. Bedrijfslid: natuurlijk persoon die een Bedrijfslidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 4. Fitness(activiteiten): diensten gericht op lichamelijke en/of geestelijke activiteiten.
 5. Lidmaatschap: Overeenkomst tussen de Fitland en het Lid ter zake van Fitness. Dit betreffen sportabonnementen en additionele diensten (zoals groepslessen, wellness, etc.).
 6. Bedrijfslidmaatschap: het Lidmaatschap is middels een overkoepelende bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het Lid.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen betreffende Fitness, die tussen Fitland en het Lid worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Het aanbod van Fitland wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Fitland aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult het Lid een formulier risicoanalyse veilig bewegen (Par-Q) in dat door Fitland ter beschikking wordt gesteld.
 3. Het aanbod omvat ten minste:
  – de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
  – de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  – de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  – de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  – de kosten voor het abonnement. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  – de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  – de huisregels.
 4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het Lid mogelijk te maken.
 5. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 6. Bij het afsluiten van een familie abonnement dienen alle deelnemers woonachtig te zijn op hetzelfde adres.
 7. Sporten op een andere Fitland vestiging is mogelijk. Bij trainen op een andere locatie dan ingeschreven dient men te allen tijde een legitimatie en toegangspas mee te nemen.
 8. Tijdens de schoolvakanties geldt altijd een aangepast rooster, dit wordt tijdig bekend gemaakt.
 9. Gedurende de schoolvakanties zijn er geen jeugdlessen.
 10. Fitland behoudt zich het recht de roosters te allen tijde te wijzigen.

Artikel 4 Het Lidmaatschap

 1. Het Lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Dit kan via een inschrijfformulier op de vestiging of middels accordering van de inschrijving online via de website.

Artikel 5 Bedenktijd

 1. Gedurende een bedenktijd van veertien kalenderdagen na ondertekening van het Lidmaatschap, heeft het Lid de mogelijkheid om het Lidmaatschap kosteloos te herroepen.
 2. Voor overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van Fitland) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen.

Artikel 6 Duur en beëindiging

 1. Het Lidmaatschap dient te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 2. Tussentijdse opzegging door het Lid is mogelijk indien: 
  – het Lid een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd
  – voor het Lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau binnen 10 kilometer reisafstand (op google maps) van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
  – het voor het Lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 3. Het Lidmaatschap dient schriftelijk of, indien het Lidmaatschap digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd. De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
 4. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is Fitland gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld.
 5. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 bestaat er voor het Lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het Lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Bevriezing van een Lidmaatschap is mogelijk voor minimaal 1 maand en voor maximaal 3 maanden.Het bevriezen van het Lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden. Het Lid ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.
 6. Tussentijdse opzegging door Fitland is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  – het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke huisregels schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  – het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Fitland of jegens een contractant van Fitland.
  Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Fitland aantoonbaar geleden schade.
 7. Indien Fitland haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Fitland mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn.
 8. Eventuele tegoeden op de Fitland toegangspas dienen opgemaakt te worden, deze worden niet teruggegeven bij beëindiging van het Lidmaatschap.
 9. Het Lid heeft de mogelijkheid om 1 keer per jaar voor een periode van maximaal 2 maanden haar Lidmaatschap stop te zetten. Bij het tijdelijk stopzetten van het Lidmaatschap, alleen per maand mogelijk, betaalt het Lid altijd i.p.v. het tarief behorende bij het Lidmaatschap een rustend lidmaatschap tarief. Het Lid kan in deze periode niet sporten en geen gebruik maken van de wellness. Indien het Lid het Lidmaatschap laat rusten en nog in de contractperiode zit, wordt de contractperiode met de rustperiode verlengd. Het in rust zetten van het Lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden. Het Lid ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.
 10. Tijdelijk stopzetten in combinatie met een wellness abonnement geldt altijd voor beide abonnementen en voor beide dient een rustend lidmaatschap betaald te worden.
 11. Tijdelijk stopzetten van een familie upgrade is mogelijk, elk Lid kan afzonderlijk tijdelijk worden stopgezet. Het tijdelijk stopgezette Lid betaalt i.p.v. het tarief behorende bij het Lidmaatschap een rustend lidmaatschap tarief. Voor de overige Leden lopen de tarieven van het Lidmaatschap door. Dit geldt voor Lidmaatschappen afgesloten na 1 januari 2018.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door Fitland 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor diensten m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413). Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd.
 4. Wanneer de leeftijdsgrens bij bepaalde Lidmaatschappen overschreden wordt, zal het Lidmaatschap automatisch worden aangepast.
 5. Wanneer bij een partnerdeal de hoofdbetaler opzegt, zal het tarief van de partner die lid blijft automatisch worden aangepast naar het reguliere tarief.
 6. Fitland houdt zicht het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 7. Indien het Lid op meerdere locaties van Fitland traint, dient het Lidmaatschap te worden afgesloten op de locatie met de meeste bezoeken per maand.

Artikel 8 Verplichtingen van Fitland

 1. Fitland staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het Lidmaatschap.
 2. Fitland onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Fitland staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. Fitland zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. Fitland zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
 6. Fitland treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van een Lid.

Artikel 9 Verplichtingen van een Lid

 1. Een Lid houdt zich aan de door Fitland gegeven instructies en de huisregels. De huisregels liggen ter inzage bij de Fitland receptie.
 2. Het Lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Fitland.
 3. Een Lid dient de aanwijzingen van de Fitland c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het Lid niet bekend is. Indien het Lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Fitland kenbaar te maken, zodat Fitland uitleg kan geven.
 4. Het is een Lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is een Lid niet toegestaan te roken in de door Fitland beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. Het Lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

 1. Fitland kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

 Artikel 11 Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de het Lid een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Fitland is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

 1. Het Lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 2. Wanneer u uw lidmaatschap betaalt via automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag eenmaal per twee weken, eenmaal per vier weken of maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 3. Bij niet tijdige betaling is het Lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Fitland schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Fitland gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Fitland bevoegd om het Lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 5. Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Fitland bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Fitland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaand tijdens de training en/of het verblijf Fitland.
 2. Fitland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door squash. Wij raden u dringend aan tijdens het squashen gebruik te maken van een beschermende bril.
 3. Fitland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door het gebruik van zelf meegenomen opgietmiddelen of dergelijke, die op de kachel van de sauna worden gegoten. Fitland stelt water vermengd met geur ter beschikking.
 4. Fitland is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Fitland maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 5. Kinderen jonger dan 13 jaar hebben geen toegang tot de fitnessruimte. Kinderen tussen 13 en 16 jaar mogen de fitnessruimte alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendommen van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de fitnessruimte, is voor eigen risico.

Artikel 14 Klachten

 1. In geval van klachten dient het Lid zich in eerst instantie te wenden tot de vestigingsmanager van Fitland en in tweede instantie kan het Lid haar klacht schriftelijk melden zoals beschreven in de klachtenprocedure op www.fitland.nl.

Artikel 15 Business & Health

 1. Het Bedrijfslidmaatschap is middels een bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het bedrijfslid bepaald. De algemene voorwaarden van Fitland zijn van toepassing tenzij anders in de bedrijfssportovereenkomst overeengekomen.
 2. Indien de bedrijfssportovereenkomst eindigt, eindigt van rechtswege het Bedrijfslidmaatschap.
 3. Als het dienstverband eindigt, eindigt het Bedrijfslidmaatschap, mits deze is opgezegd bij Fitland als bij de werkgever van het Bedrijfslid, rekening houdend met de opzegtermijn, een en ander conform artikel 6 lid 3.
 4. Bij beëindiging dienstverband is Fitland Business & Health onder geen enkel omstandigheid verantwoordelijk voor het eventueel terugvorderen van de voorschotten / vergoedingen door de werkgever van het Bedrijfslid. Fitland Business & Health verwijst hiervoor naar de afspraken die overeengekomen zijn met uw werkgever.
 5. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft het Bedrijfslid Fitland Business & Health toestemming om NAW-gegevens en toekomstige deelnamegegevens te communiceren met de vestiging van Fitland en de werkgever van het Bedrijfslid.

 Artikel 16 Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de leden worden enkel en uitsluitend voor administratieve en commerciële doeleinden binnen Fitland gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 17 Overig

 1. Fitland behoudt zicht het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt.

Artikel 18 Toepasselijk recht

 1. Op alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Blijf op de hoogte van Fitland

Meld je aan voor de nieuwsbrief